ﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ اﯾﺮﺳﻨﺖ را ( اﯾﺮﺳﻨﺖ AirScent)

ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺎ درﺑﺎره

اراﺋﻪ ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ » و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ٢٠٠٨ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ آرﺗﻤﯿﺲ راﯾﺤﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ در ﻃﻮل ده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ، اﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه « ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. اراﺋﻪ ﺑﺎ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﻄﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ٢٠١٣ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ آرﺗﻤﯿﺲ راﯾﺤﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم از ﺳﺎل و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻬﺪه ( را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮ Vactair) ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﮐﺘﯿﺮ ( و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ Rubbermaid) ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ راﺑﺮﻣﯿﺪ ، دﻧﯿﺎ ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻌﻄﺮﺳﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ، ﻣﺪارس ، ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه

(AirScent Mini) اﯾﺮﺳﻨﺖ ﻣﯿﻨﯽ

 • ایرسنت مینی با بهره گیری از ساختار ارگونومیک ( ١٩ سانتی متر* ٩ سانتی متر* ٧ سانتی متر) فضای زیادی اشغال نمی کند و قابل جای گیری و استفاده در بخشهای مختلف یک فضاست.
 • قابلیت معطرسازی فضاهای تا سقف ۵٠ مترمربع را دارد.
 • در منازل، محیط های اداری، سالن های کنفرانس، راهروهای طبقات و سایر محیط های محدود فضا را معطر می کند.
 • با نیروی برق کار می کند.
 • انواع رایحه ها: گل یاسمن، گویبا (انبه)، استارداست (وانیل)، فرش کلین (صابون سفید)، فانتاستیک (باغ میوه)

(AirScent) ایرسنت

 • معطرساز ایرسنت با بهره گیری از ویژگی قابل حمل بودن برای معطرسازی مکان هایی چون لابی هتل ها، مغازه ها، بیمارستان ها و سایر مکان های وسیع مناسب است.
 • قابلیت معطرسازی فضاهای تا سقف ۵٠٠ مترمربع را دارد.
 • با استفاده از ویژگی اینفرارد و بلوتوث قابلیت تنظیم زمانی نامحدود دارد.
 • انواع رایحه های قابل استفاده نامحدود است.

(AirScent Plus) ایرسنت پلاس

 • دستگاه معطرساز ایرسنت پلاس برام معطرسازی فضاهای وسیع طراحی شده است.
 • قابلیت معطرسازی فضاهای تا سقف ١٠٠٠ مترمربع را دارد.
 • با استفاده از ویژگی اینفرارد و بلوتوث قابلیت تنظیم زمانی نامحدود دارد.
 • انواع رایحه های قابل استفاده نامحدود است.

آخرین مطالب وبلالاگ

نکاتی برای معطر نگه داشتن مکان پیرامونتان و سایر مطالب...

مراجع

برای قرار گرفتن نامتان در این بخش همین حالا با ما تماس بگیرید!

اطلالاعات تماس

بیایید ب اهم یک فنجان قهوه بخوریم!

دفتر اصلی ترکیه
(Vadi) خیابان وادی ،(Oruç Reis) محله ی اروچ رییس
شماره ی ١۴٨ B102 (Giyimkent) مجتمع گیییم کنت
اسنلر / استانبول – ترکیه

٠٢١ ٢٨۵٢٩٣٠٠
info@airscent.com.tr

دفتر آلمان
Venloerstr. 686
50827 کلن- آلمان

germany@airscent.com.tr

فرم تماس

به ما پیام بفرستید.